STANDARDS AND CERTIFICATES


  


Имплеменетацијата на системите:

- Систем за управување со квалитет ISO 9001:2015 и

- Системот за безбедност и здравје при работа OHSAS 18001

имаат за цел имплементираните системи за управување да бидат соодветни на уникатноста на компанијата и секогаш креирани според барањата и потребите на компанијата. 

Зачувувањето на клиентите, почитување на истите и постојаната доверба значи наш напредок, ширење на компанијата и можности за таргетирање на нови клиенти. Согласно ова, компанијата е сертифицирана со почетокот на 2019 година и е обврзана да ја почитува поставената политика за квалитет како и да се стреми кон постојано унапредување на квалитетот.

Одржувањето на довербата во однос на квалитетот на нашите производи кај постоечките клиенти и пронаоѓање на нови, се примарните цели на компанијата од почетокот на нејзиното постоење.